PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

22. 06. 2021PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »AVE GRILL NOVOSTI v MESNI CENTRIH AVE«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »AVE Grill novosti v mesnih centrih AVE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke AVE GRILL.

 • Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5458897000, davčna številka: SI36314692 (v nadaljevanju: organizator). 

 • Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.6.2021 od 00:00 ure do 5.7. 2021 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh AVE mesnih centrih na področju Republike Slovenije.

 • Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani, www.ave.si na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. 

Prijava, ki je oddana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 • Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) z oddanimi kuponom, ki ga prejme ob nakupu vsaj 3 artiklov AVE GRILL NOVOSTI 2021 (enakih ali različnih). Izpolnjen kupon se odda v zbirno škatlo v posameznem AVE mesnem centru.

(B) s poslano zgodbo z naslovom »Moj najljubši piknik«, na mail: info@panvita.si 

(A): oddani kupon v AVE mesnem centru (v nadaljevanju imenovano tudi »oddani kupon«): 

 1. korak: udeleženec v obdobju od 22.6.2021 do 5.7.2021 v okviru enega nakupa kupi vsaj tri izdelke AVE GRILL NOVOSTI 2021 v enem izmed AVE mesnih centrov in prejme kupon za sodelovanje v nagradni igri;

Izdelki, ki se štejejo za AVE GRILL NOVOSTI 2021 so: 

 • Leskovački voz 645 g
 • Čevapčiči s sirom 480 g
 • Grill palčke 400 g
 • Gasilski čevapčiči 480 g
 • Polnjena vešalica 420g
 1. korak: udeleženec izpolni prejeti kupon in ga odda v zbirno škatlo v katerem koli AVE mesnem centru;

Ave mesni centri so v: 

 • Murski Soboti, Industrijska ulica 8 
 • Mariboru, Poljska ulica 2
 • Gornji Radgoni, Lackova ulica 22
 • Novem mestu, Belokranjska cesta 1
 • Kranju, Cesta Jake Platiše 2 in
 • Kopru, Ulica 15. maja 19
 1. korak: z izpolnjenim in oddanim kuponom se udeleženec strinja s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, naslov in telefonska številka). Po oddaji kupona v zbirno škatlo udeleženec sodeluje v nagradni igri. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najljubši piknik« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«).  Udeleženec v času trajanja nagradne igre napiše  avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najljubši piknik« (v nadaljevanju: zgodba) ter jo s svojimi kontakktnimi podatki posreduje (ime, priimek, naslov in mobilno številko) na e-naslov: info@panvita.si . S poslano zgodbo  in s svojimi podatki se udeleženec strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. 

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka). 

Izjava o avtorskem delu: 

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. 

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Oddani izpolnjeni kuponi oziroma poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. 

 • Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

6 X PAKET AVE GRILL M

6 X PAKET AVE GRILL L

6 X PAKET AVE GRILL XL

em teža v g za em paket M paket L paket XL
Leskovački voz 645g kom 645 1,00 2,00 2,00
Leskovačke pleskavice 480g kom 480 1,00 2,00 2,00
Mini burgerji 480g kom 480 1,00 2,00 2,00
Gasilski čevapčiči 480g kom 480 1,00 2,00 2,00
IK Piščančja nabodala brez GSO 550g kom 550 2,00 2,00 4,00
Začinjen svinjski vrat brez kosti kg 1.000 1,00 1,00 2,00
skupaj kg     4,19 6,27 8,37
Ave lepinja 4x150g kom 600 2,00 3,00 4,00
Katunski kajmak 500g kom 500 1,00 1,00 2,00
skupaj vrednost z ddv     52,60 75,35 105,20

 

Skupna vrednost nagradnega sklada je 1.399,00 € z ddv. 

V vsakem AVE mesnem centru se izžreba 1 paket M ( količina mesa za 10 oseb ), 1 paket L ( količina mesa za 15 oseb )  in 1 paket XL ( količina mesa za 20 oseb ). 

 

 • Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo po zaključeni nagradni igri, 7.7.2021, v posameznem AVE mesnem centru.  

Vsi, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 22.6.2021 do 5.7.2021 do 23:59, bodisi z oddanim kuponom, bodisi s poslano zgodbo »Moj najljubši piknik« bodo sodelovali v končnem žrebanju za nagrade »18x PAKET AVE GRILL«. Žrebanje nagrajencev bo 7.7.2021 v AVE mesnih centrih. 

Žrebanje vseh nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim žrebom. Skupaj bo izžrebanih 18 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado  na žrebanje. 

O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 • Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.ave.si , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila oddana na kuponu ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko elektronske pošte ob oddaji zgodbe.

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

 • Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prevzamejo nagrado v enem izmed AVE mesnih centrov najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Termin prevzema nagrade se predhodno dogovori z AVE mesnim centrom. 

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke: 

 • ime in priimek, 
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru vsi prejmniki prejemniki nagrad). 

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. 

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

 • Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. 

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 • Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. 

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na

psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na sogovornike navedene v točki 11 zadevnih pogojev sodelovanja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 • Kontakt

Organizator:

Panvita MIR d.d.

Ljutomerska cesta 28a

9250 Gornja Radgona 

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 • Razno

 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 • Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.ave.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.ave.si.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije. Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Gornja Radgona, 14.6.2021 

Organizator nagradne igre

                                                       Panvita MIR d.d.